May 24, 2007

Haitian Creole Accordance Bible Module

I've been busy preparing for summer church trips, which include Canada on one trip, and Haiti on a mission trip. I have been asked to teach a mini-course on Revelation to local pastors at the CONESPEH seminary.

Part of my preparation has included some work in Creole, and with the nifty new user bible feature of Accordance, I was able to create a module in Kreyòl Ayisyen. You can download it here, and hopefully it'll make it's way to the Accordance Exchange.

Rev. 1.1 Men revelasyon Bondye te bay Jezikri pou l' te fè sèvitè l' yo konnen sa ki gen pou rive anvan lontan. Se Kris la menm ki voye zanj li bò kot Jan, sèvitè l' la, pou fè l' konnen tout bagay sa yo. 2 Se menm Jan sa a k'ap rakonte tou sa li te wè. Li rapòte mesaj ki soti nan Bondye a ansanm ak verite Jezikri te fè l' konnen an.

No comments: